Beste klanten,

 

Bekijk hier de verlofregeling van onze 30 filialen! Tip: bestel tijdig uw materialen, wanneer uw filiaal gesloten is zijn er geen afhalingen mogelijk. Leveringen kunnen uitgesteld worden tot na het verlof.

Inloggen/registreren? Omwille van privacy redenen konden wij uw oude login en paswoord niet overnemen naar de nieuwe omgeving. U kan pas terug inloggen nadat u zich opnieuw geregistreerd heeft.

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn alle verkopen die door onze firma worden afgesloten onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden.
 1. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 5 werkdagen na de opstelling ervan, tenzij anders ver- meld op de offerte. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.
 2. De levering gebeurt in onze instelling. Ingeval de koper ons verzoekt elders te leveren, zal de verzending der goederen gebeuren op zijn risico, zelfs als zij franco verzonden worden en welk ook het vervoermiddel is. Leveringen op de werf gebeuren enkel op berijdbare weg voor wagens van 20 ton en met lossing van materialen door de werknemers van de koper met behulp van onze voerman en op risico van de koper. Het verschil in prijs voor de kleinere vrachten kan steeds aangerekend worden.
 3. Wanneer het een bestelling van goederen betreft die op maat gefabriceerd moeten worden, kan na het ondertekenen van de overeenkomst de maatvoering niet meer gewijzigd worden.
 4. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant. Geen enkele waarborg betreffende galvanisatie of plastificatie van goothaken en scharnierhaken kan door ons bedrijf worden toegestaan na ontvangst door de koper, of plaatsing door de installateur, nl. de goederen worden aanvaard of verondersteld aanvaard te zijn bij ontvangst ervan. Het is aangeraden de koperen en zinken goten eerst te ontvetten vóór de installatie ervan.Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gebreken die het gevolg zijn van:
  • het niet inachtnemen van de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften.
  • het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten.
  • schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, overlast, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden, storm, abnormale hagelinslag en oneigenlijk gebruik.
  • schade ontstaan bij de montage en/of de verdere afwerking van het project waarvoor de producten gebruikt worden.
  • schade als gevolg van te hoge temperaturen bij het basismateriaal, agressieve dampen, gassen, vloei- stoffen en elementen die direct met de producten in aanraking komen.
  • alle door ons geleverde goederen dienen door de eigenaar op een regelmatige en vakkundige manier onderhouden te worden.
 
 1. Voor verborgen gebreken blijft de aansprakelijkheid beperkt tot het nieuw leveren van hetzelfde product om het met een gebrek aangetaste product te vervangen, met uitsluiting van iedere tussenkomst in af- braak- en herplaatsingskosten, gevolgschade e.d.m..
 2. Om geldig te zijn dienen alle klachten aangetekend verzonden te worden aan APOK N.V., Oudestraat 11 te 1910 Kampenhout binnen de 5 dagen na de levering van de goederen of de werken. Na plaatsing ervan is geen enkele klacht meer aanvaardbaar. Voor het beschadigen van geleverde materialen of elementen op de werf en/of het plaatsen zijn wij geenszins verantwoordelijk. De klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 3. In principe worden geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke ge- vallen erin toestemmen geleverde niet-defecte materialen terug te nemen, dan zal dat geschieden tegen 85% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor supplementaire kosten van vervoer en goederenbehandeling.
 4. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kampenhout. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Het factuurbedrag zal ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro per factuur en verhoogd worden met de kosten gelijk aan de advocaatkosten. Deze schadeloosstelling geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de anderen, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer op verzoek van de besteller de leveringsfactuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller verantwoordelijk en borg voor de betaling van de leveringsfactuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen.
 5. In geval van ondertekening van een SEPA Direct Debit B2B mandaat wordt de verkoopsfactuur beschouwd als pre-notificatie en het bedrag van de verkoopsfactuur zal gedebiteerd worden zoals afgesproken op het ondertekende mandaat.
 6. Wij behouden ons het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz.; deze garantie te eisen die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende de overgang van het risico, blijven de goede- ren onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te verwerken of aan derden af te staan zolang zij onze eigen- dom blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoop- prijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).
 1. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons, ten titel van pand, alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 3. Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, kan de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, zich beroepen op de bepaling van de wet van 1 september 2004 m.b.t. de waarborg voor consumptiegoederen.
 4. De aangegeven leveringstermijnen zijn altijd bij benadering, bij laattijdige levering kunnen zij nooit tegen ons ingeroepen worden als grond tot schadevergoeding of als reden om de bestelling te weigeren.
 5. De waarborg van de verpakking wordt gezamenlijk met de goederen in rekening gebracht en is steeds betaalbaar op vervaldag van de factuur. De gewaarborgde verpakkingen kunnen enkel in goede staat teruggezonden worden. De terugzending gebeurt op risico van de klant. De gewaarborgde verpakkingen dienen voorzien te zijn van alle etiketten en merken, niet vervuild en totaal leeg. De terugbetaling van de waarborg zal gebeuren op basis van een kredietnota en zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks- en recyclagekosten. De kredietnota zal pas opgemaakt worden wanneer de gewaarborgde ver- pakkingen terug in ons bezit zijn. In geval van niet-terugzending binnen de voorgeschreven voorwaarden of binnen een redelijke termijn, behouden wij ons het recht voor de terugname van de verpakking te weigeren. Indien de terugname van de verpakking plaatsvindt bij aflevering van een nieuwe bestelling dan moeten de lege verpakkingen zich gegroepeerd op de losplaats bevinden en met behulp van de klant geladen worden. In de andere gevallen zijn de kosten van de terugzending van de gewaarborgde verpakkingen ten laste van de klant.
 6. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze tegen- strijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. En door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden.
 7. Op alle contracten zal de Belgische wetgeving van toepassing zijn. Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn enkel de rechtbank van Leuven en het vredegerecht van het 2de kanton van Leuven bevoegd, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.
 8. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaandelijke aanmaning, alle goederen die “af fabriek” ver- kocht werden, te factureren en er de betaling van te eisen indien deze goederen niet zouden afgenomen zijn dertig dagen nadat ze ter beschikking werden gesteld; dit beding is ook van toepassing wanneer de terbeschikkingstelling later geschiedt dan de voorziene leverdatum. Indien de goederen niet afgenomen worden binnen de twee weken na de terbeschikkingstelling wijzen wij alle verantwoordelijkheid af betreffende de goede staat van de in haar magazijnen gestapelde goederen, in dit geval kunnen aan de koper ook bewaringskosten aangerekend worden.
 9. Indien een clausule van deze algemene garantie- en verkoopsvoorwaarden en/of de overeenkomst wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige clausules niet aantasten.
                             
 

We use cookies to provide you with the best services. By using this website, you agree to this.