Ben je een professional in de bouwsector?

Log in of registreer je voor een account. Met een login zie je jouw persoonlijke prijzen!

Bouwverlof

Bekijk hier voor onze openingsuren tijdens het bouwverlof.

Algemene voorwaarden


Artikel 1              Bedrijfsgegevens
APOK NV
Oudestraat 11
1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer: BE 0447.875.427
Vertegenwoordigd door haar raad van bestuur
Rekeningnummer: ING 370-1294696-27 IBAN BE48 3701 2946 9627 BIC BBRUBEBB
Contact: 016 61 72 62 - online contactformulier

Artikel 2              Definities
1.            In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-              “Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden dewelke van toepassing zijn op elke overeenkomst die via de Webshop tot stand komt tussen APOK en de Klant (hierna “Overeenkomst”), evenals op iedere gerelateerde aanbieding en offerte.
-              “Bijzondere Voorwaarden”: eventuele specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen APOK en de Klant en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden, zoals een aanvaard bestelorder.
-              “Goederen”: alle goederen die door APOK worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, met name dakmaterialen en gerelateerde bouwmaterialen en -gereedschappen.
-              “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van APOK met wie een Overeenkomst tot stand komt.
-              “Webshop”: de online winkel uitgebaat door APOK met webadres www.apok.be,  waarop de Klant de Goederen kan bestellen.
Artikel 3              Totstandkoming van de Overeenkomst – toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.            APOK stelt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde ter beschikking op haar Webshop, en laat deze door de Klant aanvaarden alvorens hij enige bestelling plaatst. APOK stuurt de Algemene Voorwaarden in de vorm van een elektronisch document mee per e-mail bij het bevestigen van de bestelling.
2.            De weergegeven Goederen op de Webshop vormen geen aanbod maar wel een uitnodiging voor de Klant om te bieden. Om een Goed aan te kopen en dus een bestelling te plaatsen, dient de Klant het gewenste Goed in het winkelmandje te plaatsen. Daarna dient de Klant bepaalde gegevens in te vullen, alsook de gewenste leverings- en betalingsmethode. Daarna krijgt de Klant een overzicht van de gewenste Goederen en de door hem verstrekte gegevens en voorkeuren. Door op de knop “bestellen” te klikken, wordt een bindende bestelling geplaatst door de Klant die een betalingsverplichting inhoudt bij aanvaarding door APOK. Zodra APOK de bestelling per e-mail bevestigt aan de Klant, komt de Overeenkomst rechtsgeldig tot stand. In deze bevestiging wordt aan de bestelling een uniek bestelnummer toegekend. De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie met APOK betreffende de bestelling.
3.            Iedere geplaatste bestelling via de Webshop is bindend. De Klant is niet gerechtigd om de bestelling en levering van Goederen via de Webshop te annuleren en zal dus gehouden zijn tot de volledige prijs conform de bestelling.
4.            Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend onderhavige Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van diens bestelling en de daarop volgende totstandkoming van de Overeenkomst, bij bevestiging door APOK, geeft de Klant ondubbelzinnig aan deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en derhalve volledig af te zien van de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. De Klant erkent en aanvaardt dat diens gedrukte voorwaarden die voorkomen op brieven of enige andere documenten van de Klant voor onbestaande zullen worden gehouden.
5.            Het bevestigen door de Klant van diens bestelling via de knop "bestellen" geldt als aanbod voor het afnemen van de in het winkelmandje geplaatste Goederen. Na aanvaarding van dit aanbod door APOK, kan de hiermee tot stand gekomen Overeenkomst niet gewijzigd of geannuleerd worden dan met het uitdrukkelijk akkoord van APOK.

Artikel 4 – Informatie op de Webshop
1.            Offertes die op verzoek van de Klant worden verstrekt door APOK hebben een geldigheidsduur van 5 werkdagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld op de offerte.
2.            Voor alle Goederen is op de Webshop een volledige en nauwkeurige omschrijving terug te vinden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de eigenschappen van de Goederen door de Klant mogelijk te maken. Weergegeven gewichten, afmetingen, capaciteiten, materialen, technische eigenschappen, kleuren en maten van Goederen gelden als indicatie op basis van de door de relevante fabrikanten en leveranciers opgegeven specificaties. Dit geldt ook voor dergelijke gegevens die zijn opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten die in verband met de Webshop verstrekt worden. APOK is slechts gebonden door deze gegevens wanneer de Overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst, en maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen van deze specificaties indien dit niet het geval is.
3.            De Klant dient aan APOK alle nuttige informatie te verstrekken die hem gevraagd wordt. De uitvoering van de verbintenissen van APOK geschiedt onder de voorwaarde dat de Klant alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst meedeelt. De Klant verbindt er zich toe correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken bij de bestelling. Bij redelijke vermoedens dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt APOK zich het recht voor de bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst Bijzondere Voorwaarden te verbinden.


Artikel 5 – Levering

1.            De levering gebeurt in onze instelling. Ingeval de koper ons verzoekt elders te leveren, zal de verzending der goederen gebeuren op zijn risico, zelfs als zij franco verzonden worden en welk ook het vervoermiddel is. Leveringen op werven gebeuren enkel op wegen die berijdbaar zijn voor vrachtwagens van 20 ton en met lossing van de Goederen door de aangestelden van de Klant, met behulp van de voerman van APOK. Indien de levering naar het oordeel van APOK redelijkerwijze in meerdere leveringen dient te geschieden (deelleveringen), zal de Klant voor elk van deze leveringen de leveringskosten verschuldigd zijn.
2.            APOK levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed te leveren. APOK en de Klant kunnen een specifieke leveringstermijn afspreken in eventuele Bijzondere Voorwaarden. Enige andere leveringstermijnen vermeld op de Webshop zijn louter indicatief en kunnen bij overschrijding niet ingeroepen worden als grond tot schadevergoeding of als reden om af te zien van de Overeenkomst. De leveringstermijn vat evenwel slechts aan nadat alle verschuldigde bedragen voor de betrokken Goederen integraal werden betaald.
3.            Indien de Klant gekozen heeft voor levering “af fabriek”, ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging wanneer de Goederen klaarliggen in het gekozen filiaal van APOK (de “terbeschikkingstelling”), en beschikbaar zijn voor afhaling tijdens de openingsuren van dit filiaal. De Klant kan het feit dat hij de Goederen nog niet heeft afgenomen, niet inroepen als grond om de betaling van de aankoopfactuur op te schorten. Indien de Klant de Goederen niet heeft afgenomen binnen een termijn van 14 dagen na de terbeschikkingstelling, kan APOK redelijke bewaringskosten in rekening brengen voor de bewaring van deze Goederen in haar magazijnen. Indien de Klant de Goederen niet heeft afgenomen binnen een termijn van 30 dagen na de terbeschikkingstelling, dan is APOK gerechtigd om de Overeenkomst zonder voorafgaande aanmaning als beëindigd te beschouwen, zonder dat dit enige afbreuk doet aan de betalingsverplichting in hoofde van de Klant, en zonder dat dit recht geeft op terugbetaling van bedragen die de Klant al betaald zou hebben in uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de Klant schriftelijk aantoont dat hij de Goederen nog niet kon afnemen ingevolge een situatie van overmacht. APOK is ook gerechtigd om alsnog de uitvoering van de Overeenkomst te vorderen.
4.            Indien de levering vertraging ondervindt dient de Klant dit zelf aan APOK te melden. In dat geval doet APOK alle redelijke inspanningen om de Goederen alsnog aan de Klant te leveren binnen de redelijke termijn die APOK voorstelt. APOK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige laattijdigheid in de levering door de vervoerder indien dit niet door de Klant werd gemeld.
5.            Indien de bestelde Goederen ondanks een geplaatste bestelling toch zouden uitgeput zijn in de voorraad, zal APOK onverwijld de eventueel betaalde bedragen van de betrokken Goederen aan de Klant terugbetalen. APOK kan in geen geval gehouden worden tot de levering van Goederen die niet langer in voorraad zijn.
6.            Indien APOK door overmacht van tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zal de leveringstermijn bedoeld in het tweede lid worden opgeschort totdat de situatie van tijdelijke overmacht is rechtgezet. Indien deze situatie van overmacht permanent is, is APOK gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van APOK op betaling door de Klant voor reeds door APOK geleverde Goederen voordat sprake was van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn: de laattijdige of gebrekkige levering van een toeleverancier, het faillissement of ontbinding of overname van een toeleverancier, overheidsingrijpen, terrorisme, natuurrampen, stakingen, rellen, overvallen, onbeschikbaarheid van de informaticasystemen, en alle andere situaties waarop APOK geen redelijke controle kan uitoefenen.
7.            APOK is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.
8.            Het risico van beschadiging en/of verlies van Goederen gaat over op de Klant bij de overhandiging van de Goederen hetzij aan de Klant zelf (ingeval van levering “af fabriek”), hetzij aan de eerste vervoerder, ongeacht of de vervoerder door APOK dan wel door de Klant is aangeduid.
9.            
Voor bepaalde producten worden er door onze leveranciers extra kosten aangerekend. Deze kosten worden pas bepaald na het plaatsen van een (online) order.
Zulke kost kan bijvoorbeeld zijn:
  • Meerkost levering met kooiaap of kraanwagen door fabrikant
  • Instelkosten voor producten op maat (bvb dakplaten, gevelplaten…)
  • Toeslag voor niet standaard kleur van een product
  • Meerkost voor leveringen van niet complete verpakkingseenheden
  • Toeslag voor leveringen van non-stock artikelen wanneer er niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor franco levering
  • Toeslagen voor transport in bepaalde stedelijke zones
Ik dergelijk geval zal u gecontacteerd worden door onze medewerkers om u correct te informeren. Mogelijks kan het oorspronkelijke aankoopbedrag wijzigen, het exacte eindbedrag zal u dan ook worden voorgelegd ter goedkeuring.


Artikel 6              Gebruik van de Goederen
1.            De Klant verbindt zich ertoe de Goederen te gebruiken zoals een redelijk en zorgvuldig persoon en in ieder geval overeenkomstig de richtlijnen en instructies vermeld op de Webshop, tijdens eventuele opleidingen & events zoals aangeboden door APOK die de Klant gevolgd heeft en die betrekking hebben op de Goederen, en in de eventuele meegeleverde gebruikershandleidingen.

Artikel 7              Prijs en betaling
1.            Tenzij anders aangegeven, zijn de door APOK medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen steeds in euro (€) en met aanduiding van de BTW, bijkomende taksen en/of kosten, waarbij dan tevens de totale prijs wordt vermeld. Toepasselijke leveringskosten voor de levering van de Goederen worden afzonderlijk vermeld en toegevoegd aan de totale prijs. Goederen komen enkel in aanmerking voor levering binnen België.
2.            APOK is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
3.            Indien de Klant een bestelling plaatst via de Webshop, dient hij het verschuldigde bedrag te voldoen via de door de Klant gekozen betaalmethode. De facturen zijn contant betaalbaar tenzij de toepasselijke factuur voorziet in een andere vervaldatum. In geval van ondertekening van een SEPA Direct Debit B2B mandaat door de Klant, wordt de factuur beschouwd als pre-notificatie en zal het bedrag van de factuur gedebiteerd worden zoals afgesproken op het ondertekende mandaat. Indien op verzoek van de bestellende Klant een factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde (rechts)persoon, blijft de bestellende Klant verantwoordelijk voor en staat hij borg voor de betaling van de factuur.
4.            De waarborg van de verpakking wordt gezamenlijk met de Goederen in rekening gebracht en is steeds betaalbaar op vervaldag van de factuur. De gewaarborgde verpakkingen dienen in goede staat teruggezonden te worden. De terugzending gebeurt op risico en kosten van de Klant. De gewaarborgde verpakkingen dienen voorzien te zijn van alle etiketten en merken, niet vervuild en totaal leeg te zijn. De terugbetaling van de waarborg zal binnen een redelijke termijn gebeuren na ontvangst door APOK van de gewaarborgde verpakkingen volgens voormelde vereisten en dit op basis van een kredietnota. Het bedrag hiervan zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks- en recyclagekosten. In geval van niet-terugzending onder de voorgeschreven voorwaarden of binnen een redelijke termijn, behoudt APOK zich het recht voor de terugname van de verpakkingen te weigeren. Indien de terugname van de verpakkingen op vraag van de Klant plaatsvindt bij aflevering van een nieuwe bestelling, dan moeten de lege verpakkingen zich gegroepeerd op de losplaats bevinden en met behulp van de aangestelden van de Klant geladen worden. In de andere gevallen zijn de kosten van de terugzending van de gewaarborgde verpakkingen zoals hierboven vermeld ten laste van de Klant.
5.            APOK behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de Overeenkomst maar vóór de totale betaling van de prijs gegronde redenen voorliggen waaruit blijkt dat het krediet van de Klant in het gedrang komt of dat zijn kredietwaardigheid vermindert, eender welke garantie te eisen die APOK nodig acht voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, zelfs na de levering van Goederen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt APOK zich het recht voor om de bestelling of een gedeelte ervan te annuleren of de reeds geleverde Goederen terug te nemen, zonder dat hiervoor een voorafgaande aanmaning vereist is. APOK kan deze bepaling onder meer doch niet beperkt tot, inroepen in volgende omstandigheden in hoofde van de Klant: het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de Goederen zoals geleverd aan de Klant op vraag van een schuldeiser, laattijdige betalingen van sociale bijdragen en fiscale schulden, enzovoort..
6.            Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst, is APOK gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft APOK in dat geval van rechtswege en zonder enige aanmaning recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 EUR) alsook een conventionele verwijlinterest overeenkomstig de wettelijke interestvoet zoals bepaald in de wet van 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
7.            Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van APOK tot de integrale betaling van het verschuldigde bedrag voor de Goederen zo in hoofdsom, taksen, interesten en eventuele verzendkosten. De Klant verbindt er zich toe om Goederen die nog de eigendom zijn van APOK, niet te verkopen, te plaatsen, te verwerken of aan derden af te staan. Bij niet-naleving van dit verbod zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 50% op de gefactureerde prijs van de Goederen verschuldigd zijn, als supplement op de verkoopprijs en eventuele andere toepasselijke schadevergoedingen en interesten. In het geval van herverkoop in strijd met deze bepaling (zelfs in geplaatste of verwerkte vorm), draagt de Klant ten titel van pand, alle schuldvorderingen over aan APOK die hieruit voortkomen. Deze bepaling doet geen enkele afbreuk aan de bepalingen betreffende de overdracht van het risico op verlies en beschadiging van de Goederen.
8.            Indien een Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt aangegaan, zijn zij ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9.            Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan APOK schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
10.          Laattijdige betaling van een factuur maakt alle nog openstaande facturen van rechtswege opeisbaar, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
11.          Het voorleggen door APOK van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen) en het bewijs ervan te leveren.

Artikel 8              Conformiteit, garantie en klachtenregeling
1.            APOK staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een beroep op de hieronder beschreven regeling voor gebreken aan de Goederen, doet geen enkele afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de Klant en schort deze niet op.
2.            Indien de Goederen om welke reden dan ook niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, dient de Klant de levering op straffe van verval binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk te protesteren, bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van APOK.
Bij gebreke hieraan wordt de Klant geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard en vervallen diens rechten conform dit artikel, behalve voor eventuele verborgen gebreken zoals hierna bepaald. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest rust uitsluitend op de Klant.
3.            Na verloop van de meldingstermijn bedoeld in het tweede lid, staat APOK enkel nog in voor ernstige verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant dient dergelijke gebreken op straffe van verval schriftelijk, binnen 7 kalenderdagen na kennisname hiervan, samen met een gedetailleerde beschrijving, bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen aan APOK. De Klant kan echter geen aanspraak maken op enige vervanging of terugbetaling voor verborgen gebreken waarvan de Klant aantoonbaar op de hoogte was op het moment van het plaatsen van diens bestelling, of waarvan APOK aantoont dat zij in de onmogelijkheid verkeerde om er kennis van te hebben wegens een onoverwinnelijke onwetendheid. De bewijslast van voormelde schriftelijke en tijdige kennisgeving rust uitsluitend op de Klant.
4.            De Klant heeft in geval van een bewezen gebrek enkel recht op de herstelling van de met een gebrek aangetaste Goederen, het opnieuw leveren van dezelfde Goederen ter vervanging, dan wel op de ontbinding van de Overeenkomst indien het niet (langer) mogelijk is om de Goederen te herstellen of opnieuw te leveren, of indien dit voor APOK een buitensporige kost met zich zou meebrengen. APOK zal bij het rechtsgeldig inroepen van een gebrek door de Klant echter nooit gehouden kunnen worden tot enige tussenkomst in schade en kosten die het gevolg zijn van of die gerelateerd zijn aan het vastgestelde gebrek aan de Goederen, zoals afbraak- en herplaatsingkosten, werfschade, of gevolgschade.
5.            In geen geval aanvaardt APOK enige aansprakelijkheid of een beroep op de hierboven beschreven regeling voor beweerde gebreken die het gevolg zijn van of die te wijten zijn aan:
a.            het niet inachtnemen van de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften.
b.            het aanbrengen van wijzigingen of het uitvoeren van reparaties aan de Goederen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van APOK;
c.            schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, overlast, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, extreme weersomstandigheden, storm, abnormale hagelinslag en oneigenlijk gebruik;
d.            schade ontstaan bij de montage en/of de verdere afwerking van het project waarvoor de Goederen gebruikt worden;
e.            schade als gevolg van te hoge temperaturen bij het basismateriaal, agressieve dampen, gassen, vloeistoffen en elementen die direct met de Goederen in aanraking komen;
f.             het gebrek aan het redelijkerwijze vereiste regelmatig en vakkundig onderhoud aan de geleverde Goederen.
6.            Iedere aanspraak van de Klant tot een rechterlijk bevel of schadevergoeding lastens APOK die zijn oorsprong vindt in een beweerd gebrek aan de Goederen vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren, of redelijkerwijze gekend konden zijn.
7.            APOK neemt in principe geen geleverde Goederen terug buiten de hierboven beschreven regeling in geval van gebreken hieraan. Indien APOK er uitzonderlijk toch schriftelijk in toestemt om geleverde, niet-gebrekkige Goederen terug te nemen, dan zal dit geschieden tegen hoogstens 90% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor supplementaire kosten van vervoer en goederenbehandeling.
8.            Indien APOK optreedt als tussenpersoon, en de fabrikant of de leverancier van de Goederen enige specifieke of bijkomende (commerciële) garanties biedt, dient de Klant zich rechtstreeks te wenden tot deze partij om een beroep te doen op dergelijke garanties. De verplichtingen van APOK blijven in het kader van dit artikel beperkt tot de wettelijke conformiteitsregeling zoals van toepassing bij de verkoop van goederen tussen ondernemingen.

Artikel 9              Aansprakelijkheid en afwijzing van garanties
1.            APOK verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant algemene informatie te verschaffen met betrekking tot de Goederen en de Overeenkomst. APOK is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. Eventuele onjuistheden, onvolledigheden of onnauwkeurigheden binden APOK niet doch worden wel zo snel als redelijk mogelijk rechtgezet door APOK. De Klant erkent dat de informatie op de Webshop van algemene aard is en niet is aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden, wensen of doelen van de Klant.
2.            APOK verbindt zich ertoe de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis) doch zij verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis. APOK wijst alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
3.            APOK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van enig gebruik van de Goederen dat strijdig is met Artikel 6 of Artikel 8(5).
4.            De Webshop kan hyperlinks bevatten naar externe webpagina’s of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan door APOK, die in geen geval aansprakelijk is voor de inhoud van dergelijke webpagina’s.
5.            APOK is slechts aansprakelijk ten aanzien van de Klant in geval van:
a.            haar eigen bedrog, fraude of opzettelijke fout, of die van haar aangestelden;
b.            lichamelijke schade door het toedoen of nalaten van APOK;
c.            het niet-nakomen van haar essentiële verbintenissen onder de Overeenkomst, in welk geval de mogelijke aansprakelijkheid van APOK te allen tijde beperkt is tot het aan de Klant gefactureerde en door hem daadwerkelijk betaalde bedrag voor de relevante bestelling, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van APOK verzekerd is
6.            Behoudens het voorgaande, is APOK in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade ingevolge de Goederen of het gebruik van de Webshop, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
Artikel 10            Ontbinding
1.            De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij APOK schriftelijk afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, zoals middels een aanmaning, waartoe APOK het recht heeft:
-              het niet naleven door de Klant van diens verplichtingen conform de Overeenkomst binnen de 14 kalenderdagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door APOK, zoals bv. de niet-betaling door de Klant van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 14 kalenderdagen na schriftelijke aanmaning door APOK;
-              faillissement, collectieve schuldenregeling of ontbinding van de Klant;
-              weigering om de Goederen af te nemen zoals bedoeld in Artikel 5(3).
Artikel 11            Intellectuele eigendom
1.            Alle merken, modellen, ontwerpen, uitvindingen, studies, tekeningen, schetsen, foto's, teksten, software, knowhow, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele prestaties van APOK of van derde partijen blijken of zijn vervat, hetzij met betrekking tot de Goederen zelf, hetzij met betrekking tot de Webshop, blijven te allen tijde de eigendom van APOK of van eventuele derden-titularissen. De voormelde items, met inbegrip van alle voorbereidend materiaal, mogen in geen geval worden gereproduceerd, gewijzigd, publiek medegedeeld, gedecompileerd enzoort, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van APOK of eventuele derden-titularissen.
2.            De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht aan te voeren omtrent de items vermeld in het eerste lid en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht.
3.            De Klant vrijwaart APOK integraal voor iedere vordering van, of aansprakelijkheden t.a.v. derden als gevolg van ieder gebruik van de Goederen of de Webshop dat de rechten van derden schendt of kan schenden.

Artikel 12            Verwerking van persoonsgegevens
1.            APOK verwerkt persoonsgegevens van de Klant met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en voor gerelateerde rechtmatige doeleinden zoals gespecifieerd in de Privacyverklaring van APOK. Daarnaast verwerkt APOK mogelijk persoonsgegevens van de Klant via het gebruik van cookies en bij het gebruik van bepaalde functionaliteiten op de Webshop, zoals het contactformulier en het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief. Voor meer uitvoerige informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens van de Klant en de rechten van de Klant in dit verband, verwijst APOK naar haar Privacyverklaring en Cookieverklaring zoals beschikbaar op de Webshop. Indien de Klant diens rechten wenst uit te oefenen onder de GDPR, kan de Klant steeds contact opnemen met APOK via de door de Klant gekende contactgegevens, zoals tevens beschikbaar op de Webshop. De Klant beschikt ook steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien de Klant het niet eens is met de manier waarop diens persoonsgegevens verwerkt worden.

Artikel 13            Nietigheidsbeding
1.            De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14            Diverse bepalingen
1.            Wijzigingen aan de Overeenkomst dienen steeds schriftelijk gevraagd te worden aan en bevestigd door APOK. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door APOK in rekening gebracht worden. Tevens kan een gevraagde wijziging de leveringstermijn verlengen.
2.            Indien APOK gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.
3.            APOK behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Webshop te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door APOK van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

Artikel 15            Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1.            Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomsten die onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden vallen.
2.            Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Indien het geschil onder de bevoegdheid van het vredegerecht valt, is uitsluitend het 2de kanton bevoegd.