Ben je een professional in de bouwsector?

Log in of registreer je voor een account. Met een login zie je jouw persoonlijke prijzen!

REACH verordening

Informatievoorziening omvattende de richtlijnen tot het veilig gebruik van lood en PUR schuimen

REACH is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan. Beperkingen worden gewoonlijk toegepast voor het beperken of verbieden van de vervaardiging, het in de handel brengen (waaronder de invoer) of het gebruik van een stof, maar kunnen ook relevante voorwaarden opleggen zoals het vereisen van technische maatregelen of specifieke etiketten.

Meer informatie via onderstaande links:
https://www.beswic.be/nl/blog/opleiding-rond-veilig-gebruik-van-diisocyanaten
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2022/10/osa-poster-en.pdf

Lood

CAS nr. 7439-92.1, EC nr. 231-100-4, is opgenomen op de kandidaatslijst SVHC van het ECHA, European Chemicals Agency

Informatievoorziening omvattende de richtlijnen tot het veilig gebruik van lood. Een verplichting op grond van artikel 33 van de REACH verordening nr.1907/2006.

Meer info:

https://www.schneider-ass.de/en/downloads/Schneider_SDS_Lead_metall(sheet).pdf 

https://www.roehr-stolberg.de/wp-content/uploads/2018/03/SDB-Blei-01.02.2018-rev.2-en.pdf

Diisocyantes

Door beroepsmatige gebruikers dient een verplichte opleiding gevolgd te worden en met succes voltooid, dit uiterlijk op 24/08/2023.

De verordening 2020/1149/EU legt enkele restricties op aan REACH ten aanzien van diisocyanaten

Alle industriële en professionele gebruikers moeten een opleiding krijgen voor 24 augustus 2023 over het veilig gebruik van diisocyanaten. Het succesvol voltooien van een opleiding moet ook schriftelijk aangetoond kunnen worden (bv. via een certificaat).

Sinds 24 februari 2022 moet het etiket van producten die diisocyanaten bevatten deze opleidingsvereiste reeds vermelden: “per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

Uitzondering: de concentratie van diisocyanaten is lager dan 0,1 gewichtsprocent (afzonderlijk of in combinatie).

Online-platform waar de opleiding(en) kunnen gevolgd worden en waarbij het certificaat kan behaald worden. Zie https://safeusediisocyanates.eu/ 

REACH-Verordnung

Information über die Leitlinien für die sichere Verwendung von Blei und PUR-Schaumstoffen

REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um die Gesundheit von Mensch und Umwelt besser vor den Gefahren zu schützen, die von Chemikalien ausgehen. Beschränkungen werden in der Regel angewandt, um die Herstellung, das Inverkehrbringen (einschließlich der Einfuhr) oder die Verwendung eines Stoffes einzuschränken oder zu verbieten, können aber auch relevante Bedingungen auferlegen, wie z. B. die Forderung nach technischen Maßnahmen oder spezifischen Kennzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie unter den nachstehenden Links:

https://www.beswic.be/nl/blog/opleiding-rond-veilig-gebruik-van-diisocyanaten

https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates

https://www.isopa.org/wp-content/uploads/2022/10/osa-poster-en.pdf

Blei

CAS-Nr. 7439-92.1, EG-Nr. 231-100-4, steht auf der Kandidatenliste SVHC der ECHA, Europäische Chemikalienagentur

Bereitstellung von Informationen über die Leitlinien für die sichere Verwendung von Blei. Eine Verpflichtung gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006.

Mehr info:

https://www.roehr-stolberg.de/wp-content/uploads/2018/03/SDB-Blei-01.02.2018-rev.2-en.pdf

Diisocyantes

Berufliche Verwender müssen bis zum 24.08.2023 an einer obligatorischen Schulung teilnehmen und diese erfolgreich abschließen.

Die Verordnung 2020/1149/EU sieht einige Einschränkungen der REACH-Verordnung für Diisocyanate vor

Alle industriellen und gewerblichen Anwender müssen bis zum 24. August 2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erhalten. Der erfolgreiche Abschluss der Schulung muss auch schriftlich nachgewiesen werden können (z. B. durch ein Zertifikat).

Seit dem 24. Februar 2022 muss bereits auf dem Etikett von Produkten, die Diisocyanate enthalten, auf diese Schulungspflicht hingewiesen werden: "Bis zum 24. August 2023 muss für die industrielle oder berufliche Verwendung eine entsprechende Ausbildung abgeschlossen sein".

Ausnahme: Die Konzentration von Diisocyanaten liegt unter 0,1 Gewichtsprozent (einzeln oder in Kombination).

Online-Plattform, auf der der/die Schulungskurs(e) absolviert und das Zertifikat erworben werden kann/können. Siehe https://safeusediisocyanates.eu/