U gebruikt een gedateerde browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

E-SHOP DAK GEVEL 24/7

In uw mandje

Items

Winkelmandje

Hoofdzetel Apok Kampenhout: 016 61 72 62 | Contactformulier | Onze filialen

Algemene voorwaarden

Juridische informatie en privacy beleid

Algemeen 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website APOK. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door APOK. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten 
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren APOK of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van APOK de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens 
APOK verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker APOK toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van APOK nv met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met APOK contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 
APOK kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de APOK website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

 Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt 

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter 

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom 

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan APOK te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Aansprakelijkheid van APOK

Informatie op de website 
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Afbeeldingen zijn louter indicatief. APOK staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. APOK is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. APOK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites 
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. APOK heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door APOK houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website 
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat APOK hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken 
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

E-mail

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. 
Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. 
De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. 
APOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van APOK weer.
Bijgevolg bindt dit e-mailbericht APOK niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn alle verkopen die door onze firma worden afgesloten onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden.
1. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 5 werkdagen na de opstelling ervan, tenzij anders vermeld op de offerte. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.
2. De levering gebeurt in onze instelling. Ingeval de koper ons verzoekt elders te leveren, zal de verzending der goederen gebeuren op zijn risico, zelfs als zij franco verzonden worden en welk ook het vervoermiddel is. Leveringen op de werf gebeuren enkel op berijdbare weg voor wagens van 20 ton en met lossing van materialen door de werknemers van de koper met behulp van onze voerman en op risico van de koper. Het verschil in prijs voor de kleinere vrachten kan steeds aangerekend worden. Wij leveren enkel binnen België tenzij anders overeengekomen.
3. Wanneer het een bestelling van goederen betreft die op maat gefabriceerd moeten worden, kan na het ondertekenen van de overeenkomst de maatvoering niet meer gewijzigd worden.
Indien het een online bestelling betreft geldt het bevestigen van uw bestelling via de knop "bestellen" als akkoord voor het afnemen van de in dit winkelmandje geplaatste goederen. Deze kunnen nooit zonder akkoord van APOK NV geannuleerd worden door de klant.
4. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant. Geen enkele waarborg betreffende galvanisatie of plastificatie van goothaken en scharnierhaken kan door ons bedrijf worden toegestaan na ontvangst door de koper, of plaatsing door de installateur, nl. de goederen worden aanvaard of verondersteld aanvaard te zijn bij ontvangst ervan. Het is aangeraden de koperen en zinken goten eerst te ontvetten vóór de installatie ervan.
5. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gebreken die het gevolg zijn van:
- het niet inachtnemen van de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften.
- het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten.
- schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, overlast, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden, storm, abnormale hagelinslag en oneigenlijk gebruik.
- schade ontstaan bij de montage en/of de verdere afwerking van het project waarvoor de producten gebruikt worden.
- schade als gevolg van te hoge temperaturen bij het basismateriaal, agressieve dampen, gassen, vloeistoffen en elementen die direct met de producten in aanraking komen.
- alle door ons geleverde goederen dienen door de eigenaar op een regelmatige en vakkundige manier onderhouden te worden.
6. Voor verborgen gebreken blijft de aansprakelijkheid beperkt tot het nieuw leveren van hetzelfde product om het met een gebrek aangetaste product te vervangen, met uitsluiting van iedere tussenkomst in afbraak- en herplaatsingskosten, gevolgschade e.d.m..
7. Om geldig te zijn dienen alle klachten aangetekend verzonden te worden aan APOK N.V., Oudestraat
11 te 1910 Kampenhout binnen de 5 dagen na de levering van de goederen of de werken. Na plaatsing ervan is geen enkele klacht meer aanvaardbaar. Voor het beschadigen van geleverde materialen of elementen op de werf en/of het plaatsen zijn wij geenszins verantwoordelijk. De klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
8. In principe worden geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen erin toestemmen geleverde niet-defecte materialen terug te nemen, dan zal dat geschieden tegen 85% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor supplementaire kosten van vervoer en goederenbehandeling.
9. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kampenhout. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Het factuurbedrag zal ten titel van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro per factuur en verhoogd worden met de kosten gelijk aan de advocaatkosten. Deze schadeloosstelling geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de anderen, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer op verzoek van de besteller de leveringsfactuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller verant- woordelijk en borg voor de betaling van de leveringsfactuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen.
10. In geval van ondertekening van een SEPA Direct Debit B2B mandaat wordt de verkoopsfactuur beschouwd als pre-notificatie en het bedrag van de verkoopsfactuur zal gedebiteerd worden zoals afgesproken op het ondertekende mandaat.
11. Wij behouden ons het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz.; deze garantie te eisen die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.
12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende de overgang van het risico, blijven de goede- ren onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te verwerken of aan derden af te staan zolang zij onze eigen- dom blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).
13. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons, ten titel van pand, alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
14. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
15. Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, kan de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, zich beroepen op de bepaling van de wet van 1 september 2004 m.b.t. de waarborg voor consumptiegoederen.
16. De aangegeven leveringstermijnen zijn altijd bij benadering, bij laattijdige levering kunnen zij nooit tegen ons ingeroepen worden als grond tot schadevergoeding of als reden om de bestelling te weigeren.
17. De waarborg van de verpakking wordt gezamenlijk met de goederen in rekening gebracht en is steeds betaalbaar op vervaldag van de factuur. De gewaarborgde verpakkingen kunnen enkel in goede staat teruggezonden worden. De terugzending gebeurt op risico van de klant. De gewaarborgde verpakkingen dienen voorzien te zijn van alle etiketten en merken, niet vervuild en totaal leeg. De terugbetaling van de waarborg zal gebeuren op basis van een kredietnota en zal in elk geval verminderd worden met de gebruiks- en recyclagekosten. De kredietnota zal pas opgemaakt worden wanneer de gewaarborgde verpakkingen terug in ons bezit zijn. In geval van niet-terugzending binnen de voorgeschreven voorwaarden of binnen een redelijke termijn, behouden wij ons het recht voor de terugname van de verpakking te weigeren. Indien de terugname van de verpakking plaatsvindt bij aflevering van een nieuwe bestelling dan moeten de lege verpakkingen zich gegroepeerd op de losplaats bevinden en met behulp van de klant geladen worden. In de andere gevallen zijn de kosten van de terugzending van de gewaarborgde verpakkingen ten laste van de klant.
18. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. En door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden.
19. Op alle contracten zal de Belgische wetgeving van toepassing zijn. Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn enkel de rechtbank van Leuven en het vredegerecht van het 2de kanton van Leuven bevoegd, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.
20. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaandelijke aanmaning, alle goederen die “af fabriek” verkocht werden, te factureren en er de betaling van te eisen indien deze goederen niet zouden afgenomen zijn dertig dagen nadat ze ter beschikking werden gesteld; dit beding is ook van toepassing wanneer de terbeschikkingstelling later geschiedt dan de voorziene leverdatum en bij online bestellingen. Indien de goederen niet afgenomen worden binnen de twee weken na de terbeschikkingstelling wijzen wij alle verantwoordelijkheid af betreffende de goede staat van de in haar magazijnen gestapelde goederen, in dit geval kunnen aan de koper ook bewaringskosten aangerekend worden.
21. Indien een clausule van deze algemene garantie- en verkoopsvoorwaarden en/of de overeenkomst wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige clausules niet aantasten.